Info akcionářům

Představenstvo společnosti
Reality management, a.s.

se sídlem Masarykovo nám. 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ 26688301
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2633


svolává


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


která se bude konat dne 25.6.2018, v 8:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00


Pořad jednání řádné valné hromady:


1/ Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady


2/ Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady -JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Hűblerová, skrutátor řádné valné hromady – Radka Adamíková, ověřovatelé řádné valné hromady - Ing. Radovan Pilich, Ing. Olga Kvapilová.
Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.


3/ Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 a zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017.
Odůvodnění návrhu: Návrh schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


4/ Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, výrok auditora
Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.
Odůvodnění návrhu: Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2017. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši ve výši 568.832,06 Kč za rok 2017 takto:
- zisk za rok 2017 ve výši 568.832,06 Kč zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let
Odůvodnění návrhu: Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


6/ Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č. 93/2009 Sb. v platném znění).
Návrh usnesení: Schvaluje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění:
- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Reality management, a.s. mít účetní závěrku ověřenou auditorem, bude ověření takové účetní závěrky provedeno společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,
- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Reality management, a.s. mít ověření Výroční zprávy společnosti a prověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Reality management, a.s. bude ověření provedeno společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,
- valná hromada pověřuje představenstvo společnosti uzavřením příslušné smlouvy na dobu neurčitou se shora uvedeným auditorem.
Odůvodnění návrhu: Návrh na určení auditora je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


7/ Odvolání členů dozorčí rady společnosti.
Návrh usnesení: Řádná valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:
- slečnu Karolínu Saviovou, nar. 1.3.1991, s bydlištěm U bažantnice 441, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
- pana Ing. Milana Suchodola, nar. 26.7.1961, s bydlištěm Smetanova 711, 564 01 Žamberk
Odůvodnění návrhu: Slečna Karolína Saviová a pan Ing. Milan Suchodol požádali o uvolnění z funkce.


8/ Volba členů dozorčí rady společnosti.
Návrh usnesení: Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:
- slečnu Viktorii Saviovou, nar. 29.7.1997, s bydlištěm U bažantnice 441, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
- pana Jakuba Velfla, nar. 29.8.1994, s bydlištěm 5. května 1083, 252 30 Řevnice
Odůvodnění návrhu: Slečna Viktorie Saviová a pan Jakub Velfl jsou kvalifikovanými kandidáty na funkci člena dozorčí rady.


9/ Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou od 1.7.2018 ve výši 7.000,- Kč členovi i předsedovi dozorčí rady
Odůvodnění návrhu: Smlouvy o výkonu funkce jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


10/ Závěr řádné valné hromady
Usnesení se nenavrhuje.
Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 7:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno emitované společností Reality management, a.s.


Přílohy:
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
- Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 zák.č.90/2012 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,
- řádná účetní závěrka za rok 2017
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Filip Klazar
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Viktorie Saviová
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Jakub Velfl

Dokument v pdf ZDE.


Reality management, a.s.
představenstvo společnosti