Info akcionářům

Představenstvo společnosti
Galerie Moritz, a.s.

se sídlem Masarykovo nám. 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČO: 61246174

 společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 10471

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 25. 6. 2018, v 8:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře
JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00

Pořad jednání řádné valné hromady:

1/ Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady

2/ Volba pracovních orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady -JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Hűblerová, skrutátor řádné valné hromady – Radka Adamíková, ověřovatelé řádné valné hromady - Ing. Radovan Pilich, Ing. Olga Kvapilová. 

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3/ Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 a zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017.

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

4/ Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, výrok auditora

Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.

Odůvodnění návrhu: Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2017. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši ve výši 568.832,06 Kč za rok 2017 takto:

- zisk za rok 2017 ve výši 568.832,06 Kč zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění návrhu: Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

6/ Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č. 93/2009 Sb. v platném znění).

Návrh usnesení: Schvaluje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění:

- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Reality management, a.s. mít účetní závěrku ověřenou auditorem, bude ověření takové účetní závěrky provedeno společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,

- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie Moritz, a.s. mít ověření Výroční zprávy společnosti a prověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Galerie Moritz, a.s. bude ověření provedeno společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,

- valná hromada pověřuje představenstvo společnosti uzavřením příslušné smlouvy na dobu neurčitou se shora uvedeným auditorem.

Odůvodnění návrhu: Návrh na určení auditora je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

7/ Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Řádná valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady:

- slečnu Karolínu Saviovou, nar. 1. 3. 1991, s bydlištěm U bažantnice 441, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

- pana Ing. Milana Suchodola, nar. 26. 7. 1961, s bydlištěm Smetanova 711, 564 01 Žamberk

Odůvodnění návrhu: Slečna Karolína Saviová a pan Ing. Milan Suchodol požádali o uvolnění z funkce.

8/ Volba členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení: Řádná valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:

- slečnu Viktorii Saviovou, nar. 29. 7. 1997, s bydlištěm U bažantnice 441, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

- pana Jakuba Velfla, nar. 29. 8. 1994, s bydlištěm 5. května 1083, 252 30 Řevnice

Odůvodnění návrhu: Slečna Viktorie Saviová a pan Jakub Velfl jsou kvalifikovanými kandidáty na funkci člena dozorčí rady.

9/ Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady ve znění předloženém řádné valné hromadě s měsíční odměnou od 1. 7. 2018 ve výši 7.000,- Kč členovi i předsedovi dozorčí rady

Odůvodnění návrhu: Smlouvy o výkonu funkce jsou plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy

10/ Závěr řádné valné hromady

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 7:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno emitované společností Galerie Morit), a.s.

Přílohy:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

- Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 zák.č.90/2012 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,

- řádná účetní závěrka za rok 2017

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Filip Klazar

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Viktorie Saviová

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Jakub Velfl Galerie Moritz, a.s. představenstvo společnosti

Dokument ke stažení ZDE

Galerie Moritz, a.s.

představenstvo společnosti