Info akcionářům

Představenstvo společnosti 

Galerie Moritz, a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČ 612 46 174

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10471

 

svolává 

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

která se bude konat dne 28.6.2017, v 10:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00

 

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady:

 

1/ Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady

 

2/ Volba pracovních orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Volí se  tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel  řádné valné hromady - JUDr. Jana Hűblerová, skrutátor řádné valné hromady – Gabriela Dongresová,  ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Olga Kvapilová.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

3/ Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2016, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti za rok 2016, nazvaná „VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Galerie Moritz, a.s.“, obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 a Zprávu  představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2016.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Výroční zprávy za rok 2016  je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

4/ Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, výrok auditora

Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. Zák. č. 90/2012 Sb. í za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 jakož i schválení vypořádání nerozděleného zisku z minulých let 

Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2016. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši ve výši 9.145.666,89 Kč za rok 2016 takto: 

- výplata dividendy ze zisku za rok 2016 ve výši 9.145.666,89 Kč 

a dále se  schvaluje  výplata dividend z nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 854.333,11Kč, tedy celkem výplata dividend spolu s částí výplaty dividend ze zisku za rok 2016 činí částku ve výši 10.000.000,- Kč. 

-  o samotné výplatě dividend ve shora uvedené výši rozhodne představenstvo společnosti

Odůvodnění návrhu:  Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 a návrh na vypořádání nerozděleného zisku z minulých let je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

6/ Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č.93/2009 Sb. v platném znění). 

Návrh usnesení: Schvaluje se  v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění: 

- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie  Moritz, a.s. mít účetní závěrku ověřenou auditorem,  bude ověření takové účetní závěrky provedeno společností KrestonA&CE Audit, s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR, 

- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie  Moritz,, a.s.  mít ověření Výroční zprávy společnosti a prověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Galerie  Moritz, a.s. bude ověření provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR, 

- valná hromada pověřuje představenstvo společnosti uzavřením příslušné smlouvy na dobu neurčitou se shora uvedeným auditorem. 

Odůvodnění návrhu:  Návrh na určení auditora  je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

 

7/ Závěr řádné valné hromady

Usnesení se nenavrhuje.

 

Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno  emitovanéspolečností Galerie Moritz, a.s. 

 

Přílohy: 

- Výroční zpráva společnosti za rok 2016

- Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 dle ust. § 82 zák.č.90/2012 Sb., v platném znění a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, 

- řádná účetní závěrka za rok 2016

 

 

 

 

​Galerie Moritz, a.s.

​představenstvo společnosti

 

Přílohy

Zpráva DR - Galerie Moritz.pdf

Pozvánka GM 2017 internet V2.docx

Zpráva o vztazích 2016.docx

Výroční zpráva 2016.docx

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2016_20170526.pdf

Rozvaha v plném rozsahu 2016_20170526.pdf

Rozdělení HV 2016 V2.docx

Příloha roční závěrky 2016_20170526.pdf