Info akcionářům

Pozvánka na řádnou valnou hromadu:

Představenstvo společnosti 

Galerie Moritz, a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČ 612 46 174

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10471

 

svolává 


 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

která se bude konat dne 8.8.2022, v 10:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00 

Pořad jednání řádné valné hromady:

 

  1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady

 

  1. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Volí se  tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel  řádné valné hromady – Radka Adamíková, skrutátor řádné valné hromady – JUDr. Petr Adamík,  ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Taťána Sýkorová.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

 

  1. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2021, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti za rok 2021, nazvaná „VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 Galerie Moritz, a.s.“, obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021 a Zprávu  představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2021.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Výroční zprávy za rok 2021 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

  1. Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021,

Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.  za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

  1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 jakož i schválení vypořádání nerozděleného zisku z minulých let

Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2021. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši  7.355.966,40 Kč za rok 2021 takto: 

- výplata dividendy ze zisku za rok 2021 ve výši 7.355.966,40 Kč 

     - a dále se  schvaluje  výplata dividend z nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 27.644.033,60 Kč, tedy celkem výplata dividend spolu s částí výplaty dividend ze zisku za rok 2021 činí částku ve výši 35.000.000,- Kč. 

     -  o samotné výplatě dividend ve shora uvedené výši rozhodne představenstvo společnosti 

Odůvodnění návrhu:  Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

  1. Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č. 93/2009 Sb. v platném znění). 

Návrh usnesení: Schvaluje se  v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění: 

Odůvodnění návrhu:  Návrh na určení auditora  je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

 

  1. Závěr řádné valné hromady

Usnesení se nenavrhuje.

 

Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno emitované společností Galerie Moritz, a.s. 

 

Přílohy:  

Galerie Moritz, a.s.

představenstvo společnosti

 

Zpráva dozorčí rady společnost Galerie Moritz s.r.o.:

/fn/file/down?uri=pavlina-zdarilova-gmail-com%252F%252F1625730801_podepsana-Zprava-dozorci-rady.pdf