Info akcionářům

Představenstvo společnosti
Galerie Moritz, a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ 612 46 174
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10471


svolává


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 28.6.2018, v 10:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00


Pořad jednání řádné valné hromady:


1/ Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady


2/ Volba pracovních orgánů řádné valné hromady
Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Hűblerová, skrutátor řádné valné hromady – Radka Adamíková, ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Olga Kvapilová.
Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.


3/ Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2017, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti za rok 2017, nazvaná „VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 Galerie Moritz, a.s.“, obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 a Zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017.
Odůvodnění návrhu: Návrh schválení Výroční zprávy za rok 2017 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


4/ Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,
Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.
Odůvodnění návrhu: Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 jakož i schválení vypořádání nerozděleného zisku z minulých let
Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2017. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši ve výši 9.439.795,86 Kč za rok 2017 takto:
- výplata dividendy ze zisku za rok 2017 ve výši 9.439.795,86 Kč
a dále se schvaluje výplata dividend z nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 560.204,14 Kč, tedy celkem výplata dividend spolu s částí výplaty dividend ze zisku za rok 2017 činí částku ve výši 10.000.000,- Kč.
- o samotné výplatě dividend ve shora uvedené výši rozhodne představenstvo společnosti
Odůvodnění návrhu: Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh na vypořádání nerozděleného zisku z minulých let je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


6/ Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č. 93/2009 Sb. v platném znění).
Návrh usnesení: Schvaluje se v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění:
- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie Moritz, a.s. mít účetní závěrku ověřenou auditorem, bude ověření takové účetní závěrky provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,
- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie Moritz,, a.s. mít ověření Výroční zprávy společnosti a prověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Galerie Moritz, a.s. bude ověření provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,
- valná hromada pověřuje představenstvo společnosti uzavřením příslušné smlouvy na dobu neurčitou se shora uvedeným auditorem.
Odůvodnění návrhu: Návrh na určení auditora je v souladu se zákonem a stanovami společnosti


7/ Závěr řádné valné hromady
Usnesení se nenavrhuje.
Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno emitované společností Galerie Moritz, a.s.


Přílohy:
- Výroční zpráva společnosti za rok 2017
- Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 dle ust. § 82 zák.č.90/2012 Sb., v platném znění a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017,
- řádná účetní závěrka za rok 2017


Galerie Moritz, a.s.
představenstvo společnosti

 

Stáhnout v  PDF